Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Samospráva

Adresa:

Obec Hraň
Ulica SNP 165/39
076 03 Hraň

+421 56 679 00 63 
info@hran.sk

Starosta: Miriam Sabovčiková
Zástupca: Ing. Eduard Snižik

Samospráva obce

Základnou právnou normou obce je Štatút obce Hraň. Všetky všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy musia byť v súlade so štatútom obce a všeobecnými právnymi predpismi.

Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve mesta.

Má právo najmä:

 • voliť orgány samosprávy obce a byť do ich orgánov zvolený,
 • hlasovať o dôležitých otázkach života obce a jeho rozvoja (miestne referendum),
 • zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 • obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
 • používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
 • požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
 • požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

Orgánmi obce sú starostka obce a obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Počet poslancov obecného zastupiteľstva je 7. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Členovia obecného zastupiteľstva:

 1. Ing. Eduard Snižik - zástupca starostky
 2. Mgr. Jana Barnová
 3. Mgr. Miroslav Cabada 
 4. Mgr. Vladimír Juroš
 5. Bc. Marcel  Sabovčik
 6. Milan Šikora
 7. Jozef Šimko

Komisia pre ochranu verejného záujmu

 1. Mgr. Jana Barnová
 2. Bc. Marcel Sabovčik
 3. Mgr. Vladimír Juroš

Krízový štáb:

Predseda: Miriam Sabovčiková

Členovia:    

 1. Bc. Marcel Sabovčik
 2. Milan Šikora
 3. Vladimír Džerenga
 4. Jozef  Šimko
 5. Mgr. Miroslav Cabada