Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Samospráva

Adresa:

Obec Hraň
Ulica SNP 165/39
076 03 Hraň

+421 56 679 00 63 
info@hran.sk

StarostaIng. Helena Zuskáčová
Zástupca: Radovan Litva

Samospráva obce

Základnou právnou normou obce je Štatút obce Hraň. Všetky všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy musia byť v súlade so štatútom obce a všeobecnými právnymi predpismi.

Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve mesta.

Má právo najmä:

 • voliť orgány samosprávy obce a byť do ich orgánov zvolený,
 • hlasovať o dôležitých otázkach života obce a jeho rozvoja (miestne referendum),
 • zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 • obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
 • používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
 • požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
 • požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

Orgánmi obce sú starostka obce a obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Počet poslancov obecného zastupiteľstva je 7. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Členovia obecného zastupiteľstva:

 1. Radovan Litva - zástupca starostky
 2. Bc. Erik Barna
 3. Gabriel Bereš 
 4. Jaroslav Hrubovský
 5. Bc. Marcel Sabovčik
 6. Milan Šikora
 7. Jozef Šimko

Krízový štáb:

Predseda: Ing. Helena Zuskáčová

Členovia:    

 1. Radovan Litva
 2. Milan Šikora
 3. Richard Horkay
 4. Jozef  Šimko
 5. Gabriel Bereš