Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

/v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s článkom 13
a článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES/
PREVÁDZKOVATEĽ: 
Názov: Obec Hraň 
Sídlo: SNP 165, 076 03 Hraň 
Štatutárny orgán: Ing. Helena Zuskáčová, starostka obce
Telefónny kontakt: 056/6790063
Emailový kontakt: info@hran.sk
Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa 
spracúvania osobných údajov na Zodpovednú osobu MAHUT Group a.s., a to telefonicky 
na čísle 0918 739 949, v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 11:00, alebo písomnou formou 
na emailovej adrese gdpr@mahut-group.sk

1. Úvod 

V zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov je vyššie uvedený prevádzkovateľ povinný poskytnúť každej fyzickej 
osobe, ktorej osobné údaje spracúva informácie bližšie špecifikované v nasledujúcich 
častiach tejto informačnej povinnosti. 
Informačná povinnosť je zverejnená na webovej stránke prevádzkovateľa a zároveň je 
sprístupnená v listinnej forme vo verejne prístupných priestoroch prevádzkovateľa. 
Zároveň Vám dávame na vedomie, že táto informačná povinnosť bude podľa potreby 
aktualizovaná. 

2. Vymedzenie základných pojmov 

Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Nariadenie GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. 
Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky 
spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ 
alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise 
alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo 
táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. 
Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. 
Zodpovednou osobou je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá 
plní úlohy podľa Zákona o ochrane osobných údajov. 
Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; 
za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe 
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v 
súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania 
osobných údajov. 
Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ 
alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa spracúva osobné údaje. 
Zástupcom je fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, 
organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril podľa § 35 Zákona o ochrane 
osobných údajov. 
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo 
identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä 
na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad 
meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na 
základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, 
fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú 
identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 
Osobné údaje so všeobecným režimom ochrany sú údaje, ktorými možno priamo alebo 
nepriamo identifikovať fyzické osoby na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako 
napríklad meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefónne číslo a 
emailová adresa. 
Osobitné kategórie osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický 
pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových 
organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje 
týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. 
Genetickými údajmi sú osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických 
znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej 
osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a 
ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby. 
Biometrickými údajmi sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického 
spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej 
osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych 
charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo 
potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo 
daktyloskopické údaje. 
Údajmi týkajúcimi sa zdravia sú osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo 
duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú 
informácie o jej zdravotnom stave. 

3. Práva dotknutých osôb 

Každá dotknutá osoba má v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES podľa čl. 12 až 22, 
vo vzťahu k prevádzkovateľovi nasledovné práva: 
Právo na prístup k svojim údajom – Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa 
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak to tak je, má právo 
získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o: 
a) účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných 
údajov; 
b) kategórii spracúvaných osobných údajov; 
c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje 
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii; 
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej 
určenia; 
e) práve žiadať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej 
osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo 
práve namietať spracúvanie osobných údajov; 
f) kontaktných údajoch Úradu na ochranu osobných údajov; 
g) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných 
údajov; 
h) zdroji osobných údajov, ak sú dostupné. 
Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov – Dotknutá osoba 
má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné 
údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá 
osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 
Právo na vymazanie osobných údajov -Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ 
bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je 
povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak: 
a) spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov 
podľa § 52 až 55 Zákona o ochrane osobných údajov; 
b) spracúvanie osobných údajov je v rozpore s § 56 Zákona o ochrane osobných údajov; 
c) výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa Zákona 
o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, 
ktorou je Slovenská republika viazaná. 
Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich 
spracúvanie potrebné: 
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 
- na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej 
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; 
- na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci 
zverenej prevádzkovateľovi; 
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; 
- na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického 
výskumu; 
- na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo 
závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania; 
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to 
bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná. 
Právo na obmedzenie spracúvania: dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania 
osobných údajov pokiaľ: 
- napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho 
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 
- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných 
údajov obmedzenie ich použitia; 
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich 
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 
- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe 
oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na 
strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 
Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ 
nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem 
uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby. 
Ak je obmedzené spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľ je povinný pred zrušením 
obmedzenia spracúvania osobných údajov o tom dotknutú osobu informovať. 
Právo na prenosnosť osobných údajov: dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo 
znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo 
preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo 
čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu 
dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou 
automatizovaných prostriedkov. 
Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov: dotknutá osoba má právo kedykoľvek 
namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej 
situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe: 
- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, 
- spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu, 
- spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. 
Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie 
ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie 
osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo 
dôvody na uplatnenie právneho nároku. 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných 
údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. 
Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou 
požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na 
základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá. 
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením 
spracúvania osobných údajov - Prevádzkovateľ je povinný písomne informovať dotknutú 
osobu o zamietnutí práva na opravu, práva na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania 
osobných údajov a o dôvodoch zamietnutia. 
Právo v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním - Dotknutá osoba, má podľa čl. 22 
Nariadenia GDPR právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo výlučne rozhodnutie založené na 
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania. 
Právo odvolať súhlas – v súlade s čl. 7 nariadenia má dotknutá osoba právo kedykoľvek 
odvolať svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov. 
Právo na informovanosť v prípade porušenia ochrany osobných údajov – v prípade 
vysokého rizika pre práva a slobody dotknutej osoby v súvislosti s porušením ochrany 
osobných údajov má dotknutá osoba v súlade s čl. 34 Nariadenia GDPR právo byť o takomto 
porušení ochrany osobných údajov informovaná prevádzkovateľom. 
Právo na zastupovanie – podľa čl. 80 Nariadenia GDPR môže dotknutá osoba poveriť 
neziskový subjekt pôsobiaci v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, aby podal 
sťažnosť v jej mene. 
Právo na náhradu škody – ak dotknutá osoba utrpela majetkovú/nemajetkovú ujmu 
v dôsledku porušenia ustanovení Nariadenia GDPR prevádzkovateľom alebo 
sprostredkovateľom, je oprávnená žiadať náhradu škody od prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa. 
Dotknutá osoba, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných 
údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk. 

Ďalšie dokumenty na stiahnutie: