• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/OD/2016 Úprava ustanovaní zmluvy NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
P/MŠ/2019 Zhotovenie diela - "Prístrešok k budove MŠ" Zváračská škola č. 117
0.00 €
QUO-54846-S6B6/0 Uverejnenie inzercie MEDIATEL spol. s r.o.
0.00 €
2/KDI/2019 Kontrola detského ihriska EKOTEC spol. s r.o.
0.00 €
1/KMI/2019 Kontrola multifunkčného ihriska EKOTEC spol. s r.o.
0.00 €
2/CVČ/2019 Dotácia na záujmové vzdelávanie Mesto Trebišov
0.00 €
1010689300 Verejné služby Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 001 Úprava zmluvných podmienok SPP - distribúcia a.s.
0.00 €
1/CVČ/2019 Financovanie záujmového vzdelávania Obec Hraň
0.00 €
4/2019 Služby reklamy Centrálny vestník organizácií s.r.o.
241.20 €
3/2019/OBEC Služby súvisiace s nakladaním s odpadmi KOSIT a.s.
0.00 €
2/2019 Služby propagácie a reklamy Media informačná inštitúcia s.r.o.
240.00 €
1/2019 Balík Profesionál Profesionálny register s.r.o.
240.00 €
83/004/16 Kontokorentný úver Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
6515/2018 Poskytnutie finančných prostriedkov Ministerstvo vnútra SR
5000.00 €
00331538 Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
00331538 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
00331538 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
2/2018 grantový účet Prima banka
0.00 €
1/PPVS/2018 Odchyt psov Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
0.00 €
83/004/17 Čerpanie úveru Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
1/KMI/2018 Kontrolná činnosť multifunkčného ihriska EKOTEC spol. s r.o.
0.00 €
2/KC/2018 "Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Hraň k sociálnej infraštruktúre prostredníctvom zariadenia komunitného centra" Sunflower AMPL, s.r.o.
0.00 €
20180827 "Rekonštrukcia miestnych komunikácií" Novicom s.r.o.
13416.25 €
Dodatok č. 2 "Prístavba materskej školy Hraň - rozšírenie kapacity" STAVIMAT s.r.o.
36043.52 €
1/KC/2018 "Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Hraň k sociálnej infraštruktúre, prostredníctvom zariadenia komunitného centra" ASING s.r.o.
1500.00 €
1/2018 Zámena pozemku Ing. Ján Vargaeštók
0.00 €
ZM-SEP-IMRK2-2018/001946 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom Ministerstvo vnútra SR
205999.03 €
20180709 "Rekonštrukcia miestnych komunikácií" Novicom s.r.o.
40857.77 €
SK0556000000000431171012 Grantový účet Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
1/2018 GEO Spracovanie osobných údajov GEODETICCA, s.r.o.
0.00 €
1/MO/2018 Vypracovanie Komunitného plánu obce Hraň MOAD, s.r.o.
350.00 €
1/MG/2018 Zhotovenie diela - právne úkony MAHUT Group s.r.o.
0.00 €
13/O/2017 Audítorské služby UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
5100307685S/2018 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
5100307685S/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
1/PS/2018 Pohrebné služby a prevádzkovanie pohrebiska ULTIMA TV spol. s r.o.
0.00 €
38664 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
3/D/2018 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
1000.00 €
7/D/2018 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
500.00 €
6/D/2018 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
2000.00 €
5/D/2018 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
1000.00 €
4/D/2018 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
1000.00 €
2/D/2018 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
500.00 €
1/D/2018 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
500.00 €
1/SD/2018 Výkon stavebného dozoru TDOZ s.r.o.
0.00 €
1/MS/2018 Zabezpečenie externého riadenia projektu Sunflower AMPL, s.r.o.
0.00 €
1/MŠ/2018-1 Doplnenie zmluvných podmienok STAVIMAT s.r.o.
0.00 €
1/MŠ/2018 Realizácia stavebného diela "Prístavba MŠ Hraň" STAVIMAT s.r.o.
0.00 €
dodatok č.1 Systém nakladania s odpadmi NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
2/CVČ/2018 Dotácia na záujmové vzdelávanie Obec Hraň
0.00 €
1/CVČ/2018 Dotácia na záujmové vzdelávanie Obec Hraň
0.00 €
VO - 212018 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
1200.00 €
SK8556000000000431178011 Zriadenie účtu Prima banka
0.00 €
83/004/17 Poskytnutie úveru Prima banka
126180.00 €
171212 Programové vybavenie IFOsoft s.r.o.
0.00 €
83/004/16 Dododatok č. 1 - kontokorentný úver Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
17/45/010/63 Aplikácia § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
022145/2017 "Mladí dopraváci v Hrani - rozšírenie" Ministerstvo vnútra SR
4000.00 €
01/2017 Panel s vyobrazeniami vojakov z obce - 2 ks Mgr. Juraj Horváth
168.00 €
17/45/054/419 Poskytovanie finan.príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania prac. miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
D01_SEP-IMRK2-2017-000787 Dodatok k zmluve Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
10/2017 Realizácia projektovej dokumentácie DD-ARCH s.r.o.
5922.00 €
MZ 027 0 - 2017 Verejné obstarávanie TENDERTEAM, s.r.o.
1740.00 €
120-2017 Poskytnutie dotácie na projekt "Pod Stuchlou vešelo ..." Košický samosprávny kraj
1500.00 €
14/2017 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Sunflower AMPL, s.r.o.
2000.00 €
01/06/2017 Oprava cesty a výtlkov v obci Hraň SPEEDCOM s.r.o.
28231.62 €
147411 Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
2017001271 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie Obec Hraň
0.00 €
31/2017/§54-CnTP-A3 Úprava práv a povinností účastníkov dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
MZ 019 0 - 2017 Proces verejného obstarávania TENDERTEAM, s.r.o.
1590.00 €
ZM_SEP-IMRK2-2017-000787 Realizácia projektu - Prístavba MŠ Hraň Ministerstvo vnútra SR
213999.98 €
13/O/2017 Audítorské služby UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
00012/17/011 Prenájom zariadenia RICOH Slovakia s.r.o.
0.00 €
1/K/2017 Kamerový systém Benetin Pavol Alfatronik
12892.37 €
6/2017 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
1000.00 €
9/2017 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
500.00 €
8/2017 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
500.00 €
7/2017 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
1000.00 €
5/2017 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
3000.00 €
3/2017 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
500.00 €
3/2017 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
500.00 €
2/2017 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
1000.00 €
1/2017 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
1000.00 €
2029198290 Biznis linka M Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
2/2017 Grantový účet Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
1717/2017 Rozšírenie kamerového systému v obci Hraň Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
201705454 Mandátny certifikát Disig, a.s.
0.00 €
1/CVČ/2017 Dotácia na záujmové vzdelávanie Mesto Trebišov
0.00 €
4200176728 Havarijné poistenie UNIQA poisťovňa, a.s.
0.00 €
2/T/2017 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
1/T/2017 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
1/TOP/2017 Reklamné a marketingové služby Top Spoločnosti s.r.o.
240.00 €
1/2017 Zriadenie grantového účtu Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
83/004/16 Kontokorentný úver Prima banka Slovensko, a.s.
20000.00 €
0830/2016 Dohoda o ukončení Zmluvy č. 0885/2015/SRŠ Ministerstov školstva, vedy, výskumu a športu SR
0.00 €
1/2016 Výkon stavebného dozoru Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
0.00 €
1/2016/OD Zber a likvidácia odpadu Združenie obcí pre separovný zber Zemplín n.o.
0.00 €
1/2016 GEO Výrez zo súvislej digitálnej ortofotomapy GEODETICCA, s.r.o.
0.00 €
79/2016/§ 54-ŠnZ Úprava práv a povinností dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dodatok č. 1 Zmeny a doplnenia Zmluvy o združenej dodávke eletriny Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
1 Š/2016 Spolupráca o zbere odevov, obuvi a textilu prostredníctvom kontajnerov Ľubomír Ludvik WINDOORS
0.00 €
1/2015 Prevod podielov Obec Hraň
0.00 €
5100307685C Zmena ymluvy o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
5100307685C Zmena zmluvy o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
ZLP-2016-0357 Pripojenie k Informačnému systému DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
24ZVS0000623147N Pripojenie zariadenia Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
2/32016 Vyhotovenie diela BLS com s.r.o.
0.00 €
2016001332 Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie Obec Hraň
65.00 €
QUO-23350-Q8S5/0 Uverejnenie inzercie MEDIATEL spol. s r.o.
180.00 €
20162706 Rekonštrukcia chodníkov Novicom s.r.o.
56230.31 €
2/OD/2016 Odber odpadov na zhodnotenie Obec Hraň
0.00 €
1/2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie VodoKap-SK, s.r.o.
18900.00 €
1-ODP./2016 Služby ohľadne zberu a zhodnotenia elektroodpadu H+Eko spol. s r.o.
0.00 €
dodatok č. 1 Prenájom nebytových priestorov Obec Hraň
0.00 €
1/OD/2016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
2/32016 Dodávka a realizácia stavebných prác BLS com s.r.o.
188188.38 €
14/2016 Zhotovenie projektovej dokumentácie Sunflower AMPL, s.r.o.
2000.00 €
1-38945337528 Verejná telefónna služba Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
MZ 002 0 - 2016 Zabezpečenie verejného obstarávania Ing. Karol Fábry
980.00 €
11/O/2016 Zabezpečenie auditu UCTOAUDIT s.r.o.
800.00 €
911392966 zmena pôvodného programu služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
2030160501 telefónne služby - Biznis linka 200 Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
8100016427 Krátkodobé skupinové poistenie - úrazové poistenie UNIQA poisťovňa, a.s.
231.50 €
23/52/2016/NP PZV AOTP Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
76369 Dotácia na vybavenie DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
10/2015/§54 Zmena ustanovení dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
1610648 Vysporiadanie práva výkonných umelcov za odmenu SLOVGRAM
0.00 €
1NP/2015 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
1 CVČ/2016 Dotácia na záujmové vzdelávanie Obec Hraň
0.00 €
RO1/2016 Prezentácia na webovej stránke slovenska databaza Databanka firiem s.r.o.
240.00 €
KRHZ-KE-184/2016 Prenechanie do bezplatného užívania - Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
1TOP/2016 Reklamné a merketingové služby Top Spoločnosti s.r.o.
200.00 €
2016/1989 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medi IA MPSVR SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
5/2016 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
3500.00 €
6/2016 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
1500.00 €
4/2016 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
500.00 €
3/2016 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
500.00 €
2/2016 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
1000.00 €
1/2016 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
1000.00 €
388-300-2015 Bezodplatný súhlas SHMÚ na umiestnenie pozorovacieho objektu Obec Hraň
0.00 €
1E/2015 Prenájom podperných bodov Obec Hraň
0.00 €
24ZVS 0000714677P Záväzok pripojiť zariadenie Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
ZLP-2016-0357 Záväzok poskytovateľa poskytovať používateľovi plnenia DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
0885/2015 Poskytnutie dotácie Ministerstov školstva, vedy, výskumu a športu SR
45000.00 €
22/009/15 Vystavenie a vydanie zmenky Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
22/009/15 Termínovaný úver Prima banka Slovensko, a.s.
60098.31 €
PO/010/2015 Služby vo verejnom obstarávaní "Prečerpávacia stanica vnút.vôd" EUNEXT s.r.o.
1100.00 €
1/RRAB/2015 Vypracovanie - PHSR obce Regionálna rozvojová agentúra Borolo
0.00 €
1/PS/2015 Vykonanie ročného sevisu detského ihriska PLAYSYSTEM s.r.o.
0.00 €
983/2015 Viacúčelové ihrisko Hraň - výstavba multifunkčného ihriska Úrad vlády SR
40000.00 €
1/MF/2015 Uskutočnenie stavebných prác: "Výstavba multifunkčného ihriska" M.Cup s.r.o.
71620.31 €
1/NNP/2015 Nájom priestorov Obec Hraň
0.00 €
115084 Uverejnenie reklamného inzerátu Joma Travel, s.r.o.
0.00 €
WG 4/2015 Služby webového geografického informačného systému GEODETICCA, s.r.o.
0.00 €
eBC 3/2015 - VO Verejné obstarávanie a činnosti s ním spojené eBIZ Consulting, s.r.o.
0.00 €
5/EZ/2015 Vykonanie opráv, údržby a revízií elektrických zariadení Snižik Peter - Elektro
0.00 €
7/2015 Auditórske služby UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
4/SM/2015 Dodávanie stavebného materiálu STAVIMAT s.r.o.
0.00 €
3/KP/2015 Dodávanie kancelárskych potrieb Ing. Miroslav Kuruc, k-PRINT
0.00 €
2/PN/2015 Dodávanie pracovného náradia Ladislav Karička
0.00 €
1/SM/2015 Dodávanie čistiacich prostriedkov Ladislav Karička
0.00 €
Dodatok č. 1 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
PO401501609 Dodanie tovaru Raven a.s.
6000.00 €
0700782/OOCRZGP Predaj motorových palív a iných tovarov a služieb Slovnaft, a.s.
0.00 €
6/2015 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
300.00 €
10533008U02 Zateplenie obecného úradu v obci Hraň a úprava strechy Environmentálny fond
106169.21 €
AKF/4/2015 Poskytovanie právnej, poradenskej, konzultačnej činnosti ADVOKÁT FUTÓ s.r.o.
0.00 €
2015000246 Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí Obec Hraň
0.00 €
5/2005 dotacia z rozpoctu obce Obec Hraň
1500.00 €
1/2015 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
1000.00 €
1/K/2015 Kamerový systém - rozšírenie Benetin Pavol Alfatronik
10001.88 €
2/2015 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
1000.00 €
1/CVČ/2015 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie Obec Hraň
0.00 €
4/2015 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
500.00 €
3/2015 Dotácia z rozpočtu obce Obec Hraň
3000.00 €

Archív zmlúv

1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: