• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obec Hraň

SNP 165
076 03 Hraň

Telefón:    056/6790063 
E-mail:     info@hran.sk

Starosta:     Ing.Helena Zuskáčová

Zástupca:   Juraj Minďar

Samospráva obce

Základnou právnou normou obce je Štatút obce Hraň. Všetky všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy musia byť v súlade so štatútom obce a všeobecnými právnymi predpismi.

Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve mesta.

Má právo najmä:

 • voliť orgány samosprávy obce a byť do ich orgánov zvolený,
 • hlasovať o dôležitých otázkach života obce a jeho rozvoja (miestne referendum),
 • zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 • obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
 • používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
 • požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
 • požadovať pomoc v čase náhlej núdze.


Orgánmi obce sú starostka obce a obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Počet poslancov obecného zastupiteľstva je 7. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Členovia obecného zastupiteľstva:

Juraj Minďar  -   zástupca starostky


Mgr. Vladimír Juroš
Jozef Magnes 
Bc. Marcel  Sabovčik

Milan Šikora
Jozef Šimko
Jana Pustaiová

Komisia finančná, školstva, vzdelávania a sociálnych vecí

Predseda:   Jana Pustaiová

Členovia:    Juraj  Minďar

                     Mgr. Vladimír Juroš

                     Milan Šikora

                     Ing. Svetlana Bérešová

                     Peter Kačo

                     Irena Sotáková

Komisia pre výstavu a životné prostredie

Predseda:   Jozef Magnes

Členovia:   Jozef Šimko

                    Bc. Marcel Sabovčik                   

                    Peter Hrubovský

                    Radovan Litva 

Komisia kultúry, športu a pre verejný poriadok

Predseda:    Bc. Marcel  Sabovčik

Členovia:     Juraj Minďar

                     Milan Šikora

                     Jozef  Magnes

                     Jozef  Šimko

                     Mgr. Vladimír Juroš

                     Jana Pustaiová

                     Monika Girmanová

                     Martin  Makula

                     Mgr. Andriana Naďová

                     Mgr. Beáta Jurošová

                     Mgr. Lívia Tomková

                     Helena Karaseková

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda:    Mgr. Vladimír Juroš

Členovia:     Jozef  Šimko

                      Juraj Minďar

                      Bc. Marcel Sabovčik

Komisia inventarizačná

Predseda:     Juraj Miďar

Členovia:      Bc. Marcel  Sabovčik

                      Jana Pustaiová

                      Viola Bakurová

                      Katarína Tóthová

                     

Komisia vyraďovacia a likvidačná

Predseda:     Milan  Šikora

Členovia:      Mgr. Vladimír Juroš

                      Jozef  Šimko

Krízový  štáb:

Predseda:  Ing. Helena  Zuskáčová

Členovia:    Juraj Minďar

                     Milan Šikora

                     Vladimír Džerenga

                     Jozef  Šimko

                     Jozef  Artim

                     Helena Karáseková

                     Mgr. Adriana Naďová


                     

   

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: