• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obec Hraň

Ulica SNP 165/39

076 03 Hraň

Telefón:    056/6790063 
E-mail:     info@hran.sk

Starosta:     Miriam Sabovčiková

Zástupca:   Ing. Eduard Snižik

Samospráva obce

Základnou právnou normou obce je Štatút obce Hraň. Všetky všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy musia byť v súlade so štatútom obce a všeobecnými právnymi predpismi.

Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve mesta.

Má právo najmä:

 • voliť orgány samosprávy obce a byť do ich orgánov zvolený,
 • hlasovať o dôležitých otázkach života obce a jeho rozvoja (miestne referendum),
 • zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 • obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
 • používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
 • požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
 • požadovať pomoc v čase náhlej núdze.


Orgánmi obce sú starostka obce a obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Počet poslancov obecného zastupiteľstva je 7. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Členovia obecného zastupiteľstva:

Ing. Eduard Snižik  -   zástupca starostky


Mgr. Jana Barnová

Mgr. Miroslav Cabada 

Mgr. Vladimír Juroš

Bc. Marcel  Sabovčik

Milan Šikora

Jozef Šimko

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Mgr. Jana Barnová

Bc. Marcel Sabovčik

Mgr. Vladimír Juroš

      

      

Krízový  štáb:

Predseda:   Miriam Sabovčiková

Členovia:    Bc. Marcel Sabovčik

                     Milan Šikora

                     Vladimír Džerenga

                     Jozef  Šimko

                     Mgr. Miroslav Cabada


                     

   

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: